Logo Generalitat


El Consell modifica els estatuts de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències, S.A.

  • Aquest canvi té com a objecte adaptar-se al text refós de la Llei de societats de capital

(11/01/2019) El Consell ha aprovat modificar els estatuts de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències, S.A. (SGISE), amb l'objecte d'adaptar-los al text refós de la Llei de societats de capital.

El text refós de la Llei de societats de capital estableix que, si les accions estan representades per mitjà de títols haurà d'indicar-se si són nominatives o al portador, i si es preveu l'emissió de títols múltiples, aspecte que no es recull de manera expressa en els estatuts de la societat.

El capital social de l'SGISE es fixa en 60.000 euros i està dividit en 60 accions nominatives amb un valor de mil euros cada una.

Amb aquesta modificació s'afig que, en representació d'aquestes accions, s'emetrà un títol múltiple que expressarà totes les dades exigides per la legislació vigent.

Així mateix, és necessari regular la possibilitat que es convoque el Consell d'Administració a sol·licitud d'almenys un terç dels membres que el componen, d'acord amb el que preveu el text refós de la Llei de societats de capital.

D'aquesta manera, s'aprova que el Consell d'Administració es reunirà a València, almenys, una vegada cada tres mesos, i quantes vegades siga convocat per la Presidència. També es reunirà quan ho sol·licite la Presidència, com a mínim, un terç dels membres que el componen.


Pàgina web: http://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat