Nota de prensa

El Consell autoritza l'Advocacia General de la Generalitat a prestar assistència jurídica a entitats del sector públic

14/02/2020

- Consistirà en l'assessorament en dret i la representació i defensa en judici


El Consell ha aprovat els convenis d'assistència jurídica entre Presidència de la Generalitat i la Fundació Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM); la Societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA; la Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors (FFES); la Societat Ciutat de les Arts i les Ciències, SA; Vaersa, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA, i la Societat Aeroport de Castelló SL.

L'Advocacia General de la Generalitat prestarà l'assistència jurídica a aquestes entitats que formen part del sector públic instrumental de la Generalitat, que consisteix en l'assessorament en dret i la representació i defensa en judici, per mitjà dels advocats o de les advocades de la Generalitat o de personal funcionari habilitat per la persona titular de l'Advocacia General de la Generalitat.

Així mateix, l'assistència jurídica de l'Advocacia General de la Generalitat no es prestarà en cas que hi haja contraposició d'interessos entre aquestes entitats i la Generalitat o els organismes autònoms d'aquesta.

En aquest cas, cada una d'aquestes entitats del sector públic instrumental de la Generalitat serà assessorada, representada i defensada per un advocat o advocada i, si és necessari, un procurador o una procuradora especialment designats a aquest efecte d'acord amb les normes processals comunes.

En cas que hi haja contraposició d'interessos entre aquestes entitats del sector públic instrumental de la Generalitat i una altra entitat convinguda, per regla general, l'Advocacia General de la Generalitat s'abstindrà d'intervindre en el procés judicial en defensa i representació d'una entitat o altra. Els advocats i les advocades de la Generalitat, abans de personar-se en aquests supòsits, elevaran consulta a la persona titular de l'Advocacia General de la Generalitat.

Procediment

La petició d'assistència jurídica es canalitzarà a través de l'advocada o de l'advocat coordinador designat, d'acord amb el que disposa el Decret 84/2006 del Consell, que aprova el reglament de l'Advocacia General de la Generalitat.

La duració dels convenis serà d'un any a comptar de la data de la signatura i es podran prorrogar, per acord unànime exprés de les parts, per anualitats i un màxim de quatre anys.

Com a compensació al servei d'assistència jurídica a què es refereixen aquests convenis, la CEAM satisfarà l'Advocacia General de la Generalitat amb la quantitat de 4.000 euros anuals; la Societat Circuit del Motor i Promoció Esportiva aportarà 24.000 euros; FFES, 6.000 euros; Societat Ciutat de les Arts i les Ciències, 39.000 euros; Vaersa destinarà 54.000 euros, i la Societat Aeroport de Castelló, 21.000 euros.

En els processos en què hi haja condemnes, si la condemnada a costes és alguna d'aquestes entitats del sector públic instrumental de la Generalitat correspondrà a aquestes l'abonament de les costes causades a la part contrària.

Si la condemnada a costes és la part contrària, l'import de les costes causades a aquestes entitats del sector públic instrumental de la Generalitat s'ingressarà a favor de l'Advocacia General de la Generalitat.