notícies

CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES DEL FONS DE COMPENSACIÓ PREVIST EN EL MARC DEL PLA EÒLIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A L’EXERCICI 2017.

CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES DEL FONS DE COMPENSACIÓ PREVIST EN EL MARC DEL PLA EÒLIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A L'EXERCICI 2017.

 

En el DOGV núm. 8094 de 28/07/2017 s'ha publicat la Resolució de 14 de juliol de 2017,

del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les ajudes del Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017.

 

La convocatòria es regeix per la Resolució mateixa i per les Bases establides en l'Ordre 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels fons de compensació i promoció vinculats al Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, publicada en el DOGV núm. 7986, de 23 de febrer de 2017.

 

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris: podran acollir-se a aquestes ajudes els municipis, mancomunitats i consorcis previstos en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, inclosos en l'àmbit d'afecció d'alguna de les 15 zones aptes per a albergar instal·lacions eòliques incloses en el Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.

Seran així mateix d'aplicació les condicions i requisits previstos en els articles 4 i 21 de l'Ordre 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'IVACE, en el marc dels Fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.

 

 

Objecte: el Fons podrà anar destinat a actuacions d'inversió dels següents tipus i característiques:

 

a) Projectes de millora d'infraestructures rurals i de serveis:

─Millora en camins rurals d'accés a muntanyes.

─Millora de la xarxa viària rural d'accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.

─Instal·lació de punts d'enllumenat públic en vials d'accés a pedanies, caserius, alqueries i edificacions rurals aïllades.

─Reforma d'instal·lacions d'enllumenat exterior. Les noves instal·lacions d'enllumenat exterior i les reformades o renovades, hauran de complir les prescripcions contingudes en el Reial decret 1.890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries, sempre que els siga aplicable.

─Treballs d'electrificació rural encaminats a estendre la xarxa d'energia elèctrica a alqueries, granges, instal·lacions o edificacions rurals aïllades.

─Treballs de millora de la xarxa d'energia elèctrica, com a substitució o ampliació d'estesos elèctrics aeris o subterranis, suports, centres de transformació, elements auxiliars de xarxa, així com qualsevol altre relacionat amb la millora de la xarxa elèctrica.

─Neteja i millora de vies pecuàries, desbrossament, consolidació d'afirmat, concreció de llindes, senyalització, així com qualsevol altre relacionat amb el manteniment de vies pecuàries.

─Projectes de reurbanització de carrers del municipi.

─Qualsevol altre que supose la millora d'infraestructures rurals i de serveis.

 

b) Projectes d'impuls de les energies renovables:

─Organització de campanyes divulgatives, a través de tríptics, fullets o altres mitjans, sobre els beneficis ambientals i socioeconòmics de la implantació d'instal·lacions d'aprofitament d'energies renovables.

─Realització de xarrades i cicles de conferències sobre les energies renovables.

─Organització de fòrums de debat i taules redones en centres socials i culturals sobre les energies renovables i el seu paper en el futur escenari energètic.

─Organització de tallers o aules pràctiques relacionats amb els dispositius d'aprofitament d'energies renovables.

─Construcció de centres demostratius destinats a l'estudi o difusió de les energies renovables.

─Promoció del coneixement sobre energies renovables a través de concursos, premis, així com qualsevol altre relacionat amb la promoció en l'àmbit de les energies renovables.

─Construcció i equipament d'instal·lacions d'aprofitament de les energies renovables.

─Qualsevol altre que tinga com a fi l'impuls de les energies renovables.

 

c) Projectes de millora de les condicions socioeconòmiques: projectes que incidisquen en la millora de l'entorn social i econòmic.

 

 

Es consideren costos subvencionables en el càlcul als efectes de la distribució del Fons els indicats per l'article 3.2 de la resolució de convocatòria.

 

 

Forma i termini de presentació de sol·licituds: la tramitació del procediment serà telemàtica, per això, les sol·licituds i la documentació annexa indicada en l'article 7.3 de la Resolució de convocatòria es presentaran davant del registre telemàtic d'IVACE accessible a través de la seua pàgina web http://www.ivace.es.

 

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el 7 d'agost de 2017 i finalitzarà el 20 d'octubre de 2017, a les 24 hores. Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l'inici del projecte.

 

 

Enllaços d'interés:

 

  • Resolució de 14 de juliol de 2017, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les ajudes del Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017. http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6962.pdf

 

  • Extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2017, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les ajudes del Fons de Compensació previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2017. http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/28/pdf/2017_6968.pdf

  • Ordre 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels Fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana. http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/23/pdf/2017_1501.pdf