notícies

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES DE DESPLEGAMENT DEL IV PLA DE SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN ELS SEUS MUNICIPIS.

En el DOGV núm. 8561 de 03/06/2019 s'ha publicat la Resolució de 22 de maig de 2019, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions destinades a projectes de desplegament del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis.


 

La convocatòria es regeix per l'esmentada Resolució i per les Bases establertes en l'Ordre 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut Pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8503 d'11 de març de 2019.


 

Els aspectes més destacats són els següents:


 

Beneficiaris: podran sol·licitar les subvencions regulades en el títol IV, capítol IV de l'esmentada Ordre 1/2019, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que proposen el desenvolupament de projectes relacionats amb el desplegament del IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana.


 

Objecte: L'objecte de la present convocatoria es convocar en règim de concurrència competitiva les subvencions destinades a projectes de desplegament del IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis, d'acord amb el que estableix l'esmentada Ordre 1/2019, i en especial, projectes formatius, orientats a l'adquisició de competències dels membres dels consells locals de salut (elaboració de diagnòstics participatius de necessitats i problemes de salut i mapes actius per a la salut d'àmbit municipal).


 

Forma i termini de presentació de sol·licituds: la sol·licitud de subvenció, firmada per la persona representant legal de l'entitat, es dirigirà a la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i haurà de presentar-se en model normalitzat.

Les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment al registre d'entrada de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, situat al carrer Misser Mascó, 31-33, 46010 València, dirigides a la Direcció General de Salut Pública, sense perjuí, de les formes previstes en la legislació de procediment administratiu comú.

Igualment les sol·licituds de subvenció podran presentar-se per via telemàtica per mitjà de l'accés a la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es accedint al procediment corresponent a aquesta convocatòria. En aquest cas, s'haurà de disposar d'alguns dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

 

Enllaços d'interés:


 

  • Resolució de 22 de maig de 2019, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública , per la qual es convoquen subvencions destinades a projectes de desplegament del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana en els seus municipis. http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/03/pdf/2019_5569.pdf