notícies

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A L'ÒRGAN COMPETENT PER A L'EXERCICI DE LA TUTELA FINANCERA

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A L'ÒRGAN COMPETENT PER A L'EXERCICI DE LA TUTELA FINANCERA

 

De conformitat amb el que establix l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, correspon a la Generalitat Valenciana, en l'exercici de la tutela financera que exercix sobre les entitats locals, el seguiment de la legalitat dels actes i acords locals en matèria economicofinancera. A este efecte, les entitats locals han de remetre a la conselleria competent per raó de la matèria, els seus pressupostos, liquidacions, els acords d'imposició de tributs locals i la resta de documentació comptable financera.

 

Atés que en data de hui són nombrosos els municipis que continuen remetent la mencionada documentació a esta Direcció General d'Administració Local, se'ls recorda que, la conselleria competent per raó de la matèria i a la qual s'ha de remetre és laConselleriad'Hisenda i Administració Pública, concretament la Subdirecció General d'Elaboració, Programació Pressupostària i Relacions Financeres amb les Entitats Locals (Direcció General de Pressupostos), ubicada en el carrer Palau, número 14, 46003 (València).

 

 

                            El director general d'Administració Local

                                               Vicente Saurí Martí