notícies

CORRECCIÓ D'ERRADES RESOLUCIÓ 16 MAIG 2018 PUBLICACIÓ BASES CONCURS ORDINARI 2018 HABILITATS NACIONALS

Resolució de 4 de juny de 2018, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual es amplia i es corregeixen errors en la de 16 de maig de 2018, per la qual es dóna publicitat a les bases del concurs ordinari i convocatòries específiques per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.