notícies

CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE FESTIVALS DE CARÀCTER AUDIOVISUAL I ESDEVENIMENTS SINGULARS/ACTIVITATS CINEMATOGRÀFIQUES PER A L’ANY 2018

 

En el DOGV núm. 8318 de 15/06/2018 s'ha publicat la Resolució de 12 de juny de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a la realització de festivals de caràcter audiovisual i esdeveniments singulars/activitats cinematogràfiques per a l'any 2018.

 

La convocatòria es regix per la Resolució i per les Bases establides en l'Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat (DOGV 7832, 20.07.2016)

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris: entre altres, corporacions locals i organismes dependents d'aquestes pertanyents al sector públic.

 

 

Objecte: fomentar la realització de festivals de caràcter audiovisual en els municipis de la Comunitat Valenciana, ademés d'esdeveniments singulars i activitats cinematogràfiques organitzades per cineclubs i associacions de professionals que se celebren dins de l'àmbit competencial de la Generalitat en 2018.

Tenen la consideració de festivals de caràcter audiovisual els que reunisquen els requisits indicats en el punt Primer apartat 4 de la Resolució de convocatòria.

 

 

Forma de presentació: les sol·licituds es presentaran, d'acord amb el que s'estableix en l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a través del Registre Electrònic de l'Institut Valencià de Cultura per via telemàtica, mitjançant l'aplicació accessible des de la següent URL: http://ivc.gva.es/.

 

 

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, és a dir, fins al 13 de juliol de 2018.

 

 

Enllaços d'interés:

 

  • Resolució de 12 de juny de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a la realització de festivals de caràcter audiovisual i esdeveniments singulars/activitats cinematogràfiques per a l'any 2018. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/15/pdf/2018_5864.pdf

 

  • Extracte de la Resolució de 12 de juny de 2018, del president de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca la concessió d'ajudes per a la realització de festivals de caràcter audiovisual i esdeveniments singulars/activitats cinematogràfiques per a l'any 2018. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/15/pdf/2018_5890.pdf

 

  • Ordre 33/2016, de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de les diferents matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat. http://www.dogv.gva.es/datos/2016/07/20/pdf/2016_5797.pdf