notícies

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT DE PLANS DE FORMACIÓ PER AL PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, EN EL MARC DE L'ACORD DE FORMACIÓ PER L'OCUPACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (AFEDAP).

 

En el DOGV núm. 8324 de 25/06/2017 s'ha publicat la Resolució de 20 de juny de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP).

 

La convocatòria es regeix per la mateixa Resolució i per les Bases establertes en l'Ordre

3/2014, de 24 de febrer, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació de les entitats locals, en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques (DOGV 7227, 05.03.2014).

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris: poden ser-ho, entre altres, els ajuntaments, les diputacions provincials i la resta d'entitats locals reconegudes en l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, que promoguen plans de formació per als empleats públics, de caràcter unitari o agrupat, dins de l'àmbit de l'Acord de la Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques.

 

 

Objecte: finançament dels següents tipus de plans:

 

a) Plans unitaris.

Els plans unitaris es caracteritzen per afectar el personal d'una sola entitat local pública amb, almenys, 200 empleats públics, independentment de les unitats o òrgans que incloguen. Aquests plans podran tenir destinataris diferents del promotor dins de la mateixa administració.

 

b) Plans agrupats.

Els plans agrupats es caracteritzen per afectar el personal de dues o més entitats locals que agrupen conjuntament, almenys, 200 empleats públics. Només es podrà participar en un pla agrupat. Les entitats podran dividir la seua plantilla per a sol·licitar un pla unitari i/o adherir-se a un únic pla agrupat, de tal manera que la suma dels efectius imputats a cada un dels plans mai no podrà ser superior a la seua plantilla total.

 

c) Plans interadministratius.

Els plans interadministratius es caracteritzen per estar destinats, no sols al personal de l'Entitat promotora, sinó també als empleats públics d'altres administracions. Qualsevol dels promotors podrà promoure plans interadministratius, bé com a promotor únic, bé en col·laboració amb altres promotors a través de convenis de col·laboració o mitjançant els instruments jurídics pertinents. Els plans promoguts per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies tindran el caràcter d'interadministratius, destinats a formar empleats públics de distintes entitats locals de la Comunitat Valenciana.

 

Les entitats locals amb menys de 200 empleats públics es consideraran adherides automàticament al pla agrupat de la diputació provincial a què pertanguen, sense necessitat que subscriguen cap document.

 

Les entitats locals, de 200 o més empleats públics que participen en un pla agrupat, hauran d'adherir-s'hi expressament.

 

El període d'execució serà el comprés entre la data de concessió de la subvenció i el 31 de desembre de l'exercici 2018.

 

 

Forma i termini de presentació de sol·licituds: les sol·licituds s'ompliran i presentaran de forma electrònica a través de la pàgina web de l'IVAP http://www.ivap.gva.es a través de la icona "Promotors de formació Administració Local", per a la qual cosa és necessari que el promotor estiga prèviament registrat en el portal esmentat i s'ha d'adjuntar la documentació indicada en l'article 8 de la Resolució de convocatòria.

 

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de trenta dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), és a dir, fins al dia 25 de juliol de 2018.

 

 

Enllaços d'interés:

 

  • Resolució de 20 de juny de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP). http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6151.pdf

     

  • Extracte de la Resolució de 20 de juny de 2018, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen per a l'exercici 2018 subvencions destinades al finançament de plans de formació per al personal de l'Administració local de la Comunitat Valenciana en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació de les administracions públiques (AFEDAP). http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6154.pdf

     

  • Ordre 3/2014, de 24 de febrer, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació de les entitats locals, en el marc de l'Acord de Formació per a l'Ocupació de les Administracions Públiques. http://www.dogv.gva.es/datos/2014/03/05/pdf/2014_1817.pdf