notícies

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LES ENTITATS LOCALS QUE ORGANITZEN COMPETICIÓ INTERMUNICIPAL DINS DELS XXXVII JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

 

 

En el DOGV núm. 8452 de 27/12/2018 s'ha publicat la Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

 

La convocatòria es regeix per aquesta Resolució i per les Bases establides en l'Ordre 91/2016, de 27 de desembre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels XXXV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (DOGV 7946, 29.12.2016).

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris: entitats locals, organismes o entitats públiques vinculats o dependents de l'administració local, o altres entitats privades d'àmbit local el capital o la dotació social de les quals pertanga íntegrament a una o diverses entitats locals, amb competència en matèria d'esport, i que organitzen competició intermunicipal, sempre que la dita competició complisca tots els requisits següents:

a) En aquesta participen, almenys, tres municipis.

b) Competisquen un mínim de quatre equips en una mateixa categoria i modalitat esportiva.

c) Comporte una celebració de trobades o competició esportiva periòdica i de duració prolongada.

d) Complisca els requisits i terminis exigits en la resolució de convocatòria anual dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

 

 

Objecte: ajudar en les despeses ocasionades, des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019 en l'organització de les fases intermunicipals dels Jocs Esportius, en realitzar-se coincidint amb el curs escolar o temporada esportiva.

 

 

Forma i termini de presentació de sol·licituds: s'ompliran pel representant de l'entitat local, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats per la Generalitat. Per a això, s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat accessible a través de https://sede.gva.es i es buscarà en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions, el procediment corresponent a aquesta convocatòria o s'accedirà directament a través de l'adreça d'internet: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_Proc=0199

 

El termini per a la presentació de les sol·licituds conclourà el dia 31 de gener de 2019.

 

 

Enllaços d'interés:

 

  • Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/27/pdf/2018_12182.pdf

 

  • Extracte de la Resolució de 21 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/27/pdf/2018_12143.pdf

 

  • Ordre 91/2016, de 27 de desembre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a les entitats locals que organitzen competició intermunicipal dins dels XXXV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/29/pdf/2016_10579.pdf