notícies

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’ATENCIÓ I PREVENCIÓ DE LES DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES TRASTORNS ADDICTIUS.

 

En el DOGV núm. 8452 de 27/12/2018 s'ha publicat la Resolució de 14 de desembre de 2018, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2019.

 

La convocatòria es regix per l'esmentada Resolució i per les Bases establides en l'Ordre 4/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius (DOCV 7675, 10.12.2015).

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris.

Entitats locals i les entitats sense ànim de lucre que siguen titulars de centres, serveis i/o gestionen programes i activitats en matèria de prevenció, atenció, rehabilitació i/o reinserció social de drogodependents o altres tipus d'addiccions en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i que complisquen els requisits establits en l'article 4 de la resolució de convocatòria.

 

 

Objecte.

Finançament de les despeses corrents i personal dels centres, serveis i programes següents:

a) Les unitats de valoració i suport en drogodependències i altres programes específics d'atenció a drogodependents amb problemes penals, incloent-hi l'atenció directa en comissaries.

b) Centres de dia d'entitats locals.

c) Els centres d'intervenció de baixa exigència (CIBE).

d) Els recursos destinats a l'atenció al joc patològic.

e) Les unitats de prevenció comunitària en conductes addictives (UPCCA) d'entitats locals.

f) Els programes de prevenció de les drogodependències i altres addiccions, sempre que aquests últims siguen desenvolupats, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per institucions sense ànim de lucre.

g) Els programes executats per associacions d'autoajuda en matèria d'alcoholisme, que realitzen exclusivament programes d'ajuda mútua.

 

 

Forma de presentació.

Les sol·licituds ajustades al model normalitzat que figura com a annex I en la Resolució de convocatòria, es presentaran preferentment, junt amb la documentació requerida en l'article 7 de la resolució esmentada, en el Registre General de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública al carrer de Misser Mascó, número 31, de València 46010, així com en els serveis territorials d'aquesta, o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

 

Termini de presentació de sol·licituds.

Un mes a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, és a dir, fins al dia 28 de gener de 2019.

 

 

Enllaços d'interés.

 

  • Resolució de 14 de desembre de 2018, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2019. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/27/pdf/2018_12034.pdf

 

  • Extracte de la Resolució de 14 de desembre de 2018, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2019. http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/27/pdf/2018_12025.pdf

 

  • Ordre 4/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius (DOCV 7675, 10.12.2015).http://www.dogv.gva.es/datos/2015/12/10/pdf/2015_9918.pdf