notícies

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA MIXT D’OCUPACIÓ-FORMACIÓ ESCOLES D’OCUPACIÓ ET FORMEM, DESTINAT A PERSONES AMB DIFICULTATS D’INSERCIÓ LABORAL O PERTANYENTS A COL·LECTIUS VULNERABLES.

 

En el DOGV núm. 8465 de 16/01/2019 s'ha publicat la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa Operatiu Comunitat Valenciana (POCV), per a l'exercici pressupostari 2019, en aplicació de l'Ordre 14/2017.

 

La convocatòria es regeix per l'esmentada Resolució i per les Bases establides en l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables (DOGV 19.07.2017).

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

 

Beneficiaris

 

Podran promoure els projectes i ser entitats beneficiàries de les subvencions:

 

– Les entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana, els seus organismes autònoms i entitats amb competències en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades a aquelles, la titularitat de les quals corresponga íntegrament a les entitats locals esmentades.

– Altres ens públics dependents de l'administració de la comunitat autònoma.

– Les mancomunitats i altres agrupacions d'entitats amb personalitat jurídica pròpia que compten explícitament entre els seus principals fins constitutius amb el foment de l'ocupació.

 

Les persones destinatàries d'aquest programa hauran de complir els requisits mínims següents:

a) Ser desocupades, entenent-se com a tals les demandants d'ocupació no ocupades, registrades en un servei públic d'ocupació.

b) Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.

c) Els previstos en l'article 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, per a l'accés a la formació.

 

L'alumnat ha de ser major de 16 anys i estar, a més, en edat de treballar com a mínim fins a la finalització del projecte.

 

Tindran la consideració de col·lectius prioritaris les persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables:

a) Persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa.

b) Dones, en especial les víctimes de violència de gènere.

c) Persones que encapçalen famílies monoparentals.

d) Persones amb diversitat funcional.

e) Persones que pateixen discriminació en l'accés a l'ocupació per alguna situació personal.

f) Persones majors de 45 anys amb baixa qualificació.

g) Persones en desocupació de llarga duració.

 

 

Objecte

 

Desenvolupament de programes d'ocupació formació a fi de cobrir les deficiències estructurals detectades en matèria de qualificació i inserció en la planificació estratègica del SERVEF, així com la millora de la qualificació i la inserció professional dels col·lectius

establits en l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació, especialment per a aquells que tenen més dificultat en l'accés o permanència en l'ocupació.

 

En aquesta primera etapa es desenvoluparan especialitats completes, dirigides a l'obtenció dels certificats de professionalitat de nivell 1 comforme al Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat; l'Ordre ESS/1897/2013, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seua aplicació.

 

Els projectes Et Formem tindran una duració de sis mesos i la duració dels contractes de treball subscrits amb l'alumnat/treballador no podrà excedir la data de finalització d'aquesta etapa de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, dirigida a l'aprenentatge, la qualificació i l'adquisició d'experiència professional. Es dedicarà a formació per a l'ocupació un mínim del 25% de la duració de l'etapa.

 

 

Forma de presentació de la sol·licitud.

 

A l'efecte de presentació de sol·licituds, documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, sol·licitud de bestreta, presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la convocatòria els interessats estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

 

Per a la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'accedirà a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on pot accedir al tràmit presentació de sol·licituds a ajudes del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o de la web www.labora.gva.es a través de l'enllaç «sol·licitud telemàtica».

 

 

Termini de presentació de sol·licituds.

20 dies hàbils des de l'endemà al de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per tant, fins al 14 de febrer de 2019 inclusivament.

 

 

 

Enllaços d'interés:

 

  • Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa Operatiu Comunitat Valenciana (POCV), per a l'exercici pressupostari 2019, en aplicació de l'Ordre 14/2017. http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/16/pdf/2019_322.pdf

 

  • Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables amb càrrec al Programa Operatiu Comunitat Valenciana (POCV), per a l'exercici pressupostari 2019, en aplicació de l'Ordre 14/2017. http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/16/pdf/2019_332.pdf

 

  • Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d'Ocupació Et Formem, destinat a persones amb dificultats d'inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables. http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/19/pdf/2017_6590.pdf