notícies

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER CONDICIONAMENT DE CAMINS RURALS.

 

En el DOGV núm. 8470 de 23/01/2019 s'ha publicat la Resolució de 14 de gener de 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana perquè formulen les sol·licituds d'ajuda en relació amb les obres de condicionament de camins rurals, per a l'exercici de 2019.

 

La convocatòria es regeix per la Resolució i per les Bases establides en l'Ordre de 17 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat municipal (DOGV núm. 5902, de 27/11/2008).

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris: municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana que no hagen sigut beneficiàries d'aquestes ajudes en la convocatòria de l'exercici 2018.

 

 

Objecte: obres de condicionament de camins rurals de titularitat municipal que signifiquen una millora permanent de la superestructura dels camins rurals, siga amb ferm asfàltic, formigó o material granular.

 

 

Forma i termini de presentació de sol·licituds:

 

Els ajuntaments i entitats locals menors que reunisquen les condicions previstes en les bases reguladores, podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a les seues obres.

 

Les sol·licituds es presentaran telemàticament en el procediment habilitat en la Seu Electrònica de la Generalitat, a la qual pot accedir-se des de la URL següent:

https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio

 

L'accés al tràmit concret d'aquesta ajuda pot fer-se a través del buscador de procediments de la Seu Electrònica de la Generalitat, identificat amb el nom "Sol·licitud d'ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat dels municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana". L'accés al tràmit de sol·licitud de l'ajuda també pot fer-se des de la següent URL de detall del procediment (GuiaPROP):http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=796

 

 

El termini per a la de presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar del següent al de la publicació de l'extracte de la resolució en el DOGV, és a dir, fins al dia 25 de febrer de 2019.

 

 

Enllaços d'interés:

 

  • Resolució de 14 de gener de 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana perquè formulen les sol·licituds d'ajuda en relació amb les obres de condicionament de camins rurals, per a l'exercici de 2019. http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/23/pdf/2019_436.pdf

 

  • Extracte de la Resolució de 14 de gener de 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen els municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana perquè formulen les sol·licituds d'ajuda en relació amb les obres de condicionament de camins rurals, per a l'exercici de 2019. http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/23/pdf/2019_561.pdf

     

  • Ordre de 17 de novembre de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a obres de condicionament de camins rurals de titularitat municipal. Http://www.dogv.gva.es/dades/2008/11/27/pdf/2008_13750.pdf