notícies

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’EQUIPAMENT PER A CENTRES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS DE PERSONES MAJORS.

 

En el DOGV núm. 8545 de 10/05/2019 s'ha publicat la Resolució de 6 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 subvencions en matèria d'equipament per a centres de serveis socials especialitzats de persones majors.

 

La convocatòria es regeix per la Resolució mateixa i per les Bases establides en l'Ordre 10/2016, de 2 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'equipament per a centres de serveis socials especialitzats de persones majors (DOGV 7779, 11.05.2016).

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris: titulars de centres de serveis socials especialitzats de persones majors gestionats per entitats locals o entitats privades sense ànim de lucre, que complisquen els requisits següents:

a) El centre haurà de tindre'n la corresponent resolució d'autorització.

b) En els casos en què el centre siga de nova construcció i no haja entrat en funcionament, s'exigeix que el projecte de l'obra haja sigut informat favorablement pel Servei d'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la conselleria competent en matèria de persones majors o, a falta d'això, que ho siga amb anterioritat a la concessió de la subvenció.

 

 

Objecte: es finançaran les despeses en mobiliari, efectes i equips informàtics necessaris per al funcionament dels centres.

 

 

Forma i termini de presentació de sol·licituds:

 

La sol·licitud i la documentació adjunta indicada en el punt sisé de la resolució de convocatòria es presentarà exclusivament per via electrònica a través de la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es (procediments administratius) i en l'enllaç de la guia PROP: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17434

 

 

Termini de presentació de sol·licituds: un mes des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, fins al dia 10 de juny de 2019.

 

 

Enllaços d'interés:

 

  • Resolució de 6 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 subvencions en matèria d'equipament per a centres de serveis socials especialitzats de persones majors. http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/10/pdf/2019_4717.pdf

     

  • Extracte de la Resolució de 6 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 subvencions en matèria d'equipament per a centres de serveis socials especialitzats de persones majors. http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/10/pdf/2019_4756.pdf

 

  • Ordre 10/2016, de 2 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'equipament per a centres de serveis socials especialitzats de persones majors. http://www.dogv.gva.es/datos/2016/05/11/pdf/2016_3244.pdf