notícies

CONVOCATÒRIA D’AJUDES A ENTITATS LOCALS PER A L’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) DURANT L’ANY 2019.

En el DOGV núm. 8546 de 13/05/2019 s'ha publicat la Resolució de 6 de maig de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l'adquisició d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) durant l'any 2019.

 

La convocatòria es regeix per la Resolució mateixa i per les Bases establides en l'Ordre 3/2018, d' 11 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats locals per a programes de joventut i d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) (DOGV 8276, de 18 d'abril de 2018).

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris: Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals d'àmbit inferior a la província. Així, podran presentar les corresponents sol·licituds tant ajuntaments, com òrgans de govern i administració d'entitats supramunicipals i d'entitats locals menors.

 

 

Objecte: Les ajudes que es convoquen estan destinades a finançar l'adquisició d'equipament en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de les entitats locals que presenten un servei d'informació juvenil inscrit en el cens de la xarxa de serveis d'informació juvenil de la Comunitat Valenciana durant l'any 2019.

 

 

Forma i termini de presentació de sol·licituds:

 

La sol·licitud i la resta de tràmits es realitzaran d'acord amb allò establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Juntament amb la sol·licitud haurà d'aportar-se la documentació prevista al punt sisé de la resolució de convocatòria i deurà complimentar-se en el model d'instància que figura a l'annex I a la resolució de convocatòria.

Les entitats locals presentaran la sol·licitud exclusivament de forma telemàtica i mitjançant model normalitzat, en la seu electrònica de la Generalitat.

El model de sol·licitud normalitzat estarà accessible des del cercador de tràmits i serveis en la url següent, on també estaran disponibles els models de formularis i els annexos:

 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19308&version=amp

 

 

Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, fins al dia 27 de maig de 2019. L'incompliment d'aquest termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud per extemporània.

 

 

 

Enllaços d'interés:

 

 • Resolució de 6 de maig de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l'adquisició d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) durant l'any 2019.

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4835.pdf

   

 • Extracte de la Resolució de 6 de maig de 2019, del director general de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), per la qual es convoquen les ajudes a entitats locals per a l'adquisició d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC) durant l'any 2019.

  http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4711.pdf

   

 • Ordre 3/2018, d'11 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats locals per a programes de joventut i d'equipament en tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).

  http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/18/pdf/2018_3781.pdf