notícies

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROJECTES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I ACCÉS A SERVEIS I PROGRAMES DE SALUT EN POBLACIONS QUE VIUEN EN SITUACIÓ D’ESPECIAL VULNERABILITAT.

En el DOGV núm. 8561 de 3 de juny de 2019 s'ha publicat la Resolució de 22 de maig de 2019, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions destinades a projectes de promoció de la salut i accés a serveis i programes de salut en poblacions que viuen en situació d'especial vulnerabilitat.

 

La convocatòria es regeix per l'esmentada Resolució i per les Bases establertes en l'Ordre 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut Pública en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8503 d'11 de març de 2019.

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris: podran sol·licitar les subvencions regulades en el títol IV, capítol III, de la referida Ordre 1/2019, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana adherits al IV Pla de Salut (XarxaSalut), que treballen amb població en situació de vulnerabilitat, com ara població immigrant o població d'ètnia gitana, entre altres.

Aquestes entitats, a més de complir amb els requisits generals establerts als articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, hauran d'acreditar els requisits establerts a la citada Ordre 1/2019.

 

Objecte: L'objecte de la present convocatòria és convocar en règim de concurrència competitiva les subvencions destinades a projectes de promoció de la salut i accés a serveis i programes de salut en poblacions que viuen en situació d'especial vulnerabilitat, d'acord amb el que estableix l'Ordre 1/2019.

 

Forma i termini de presentació de sol·licituds: La sol·licitud de subvenció, firmada per la persona representant legal de l'entitat, es dirigirà a la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i haurà de presentar-se en model normalitzat.

Les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment en el registre d'entrada de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, siti en el carrer Misser Mascó, 31-33, 46010 València, dirigides a la Direcció General de Salut Pública, sense perjuí, de les formes previstes en la legislació de procediment administratiu comú.

 

Igualment les sol·licituds de subvenció podran presentar-se per via telemàtica per mitjà de l'accés a la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es accedint al procediment corresponent a aquesta convocatòria. En aquest cas s'haurà de disposar d'alguns dels sistemes de firma electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

 

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de vint dies hàbils, a comptar de l'endemà de la seua publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

 

Enllaços d'interès:

 

  • Resolució de 22 de maig de 2019, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions destinades a projectes de promoció de la salut i accés a serveis i programes de salut en poblacions que viuen en situació d'especial vulnerabilitat.

    http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/03/pdf/2019_5602.pdf

     

  • Ordre 1/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions destinades a finançar projectes relacionats amb la Salut Pública.

    http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/11/pdf/2019_2334.pdf