notícies

SUBVENCIONS DE LABORA DESTINADES A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES DESOCUPADES ALMENYS DE 30 ANYS D’EDAT EN COL·LABORACIÓ AMB CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

En el DOGV núm. 8565 de 07/06/2019 s'ha publicat la Resolució de 5 de juny de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a la contractació de persones desocupades almenys de 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

La convocatòria es regeix per la mateixa Resolució i per les Bases establertes en l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 10/2017, de 8 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, (DOGV núm. 8036 de 10 de maig de 2017).

 

 

Els aspectes més destacats són els següents:

 

Beneficiaris.

Podran ser-ho corporacions locals municipals de la Comunitat Valenciana o entitats dependents o vinculades a aquestes que exercisquen competències en matèria d'ocupació.

No podran ser beneficiaries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Els destinataris finals d'aquest programa són les persones desocupades, almenys de 30 anys d'edat, inscrites com a demandants d'ocupació en els Espais Labora de la Generalitat.

 

 

Objecte.

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones desocupades almenys de 30 anys d'edat, per a la realització d'obres o serveis d'interès general en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Amb la subvenció concedida, les entitats beneficiàries podran efectuar les contractacions i executar els projectes que consideren convenients sempre que es respecten les condicions següents:

a) Els contractes que es formalitzen hauran de tindre una durada d'almenys sis mesos a jornada completa.

b) Les contractacions no podran servir per a cobrir vacants dels llocs de treball de l'entitat beneficiària.

 

Les entitats beneficiàries podran ampliar amb els seus propis recursos la duració dels contractes subvencionats.

 

Els projectes subvencionables hauran d'executar-se dins del període comprés entre la data de la resolució de concessió i el 31 de maig de 2020. Els contractes hauran d'iniciar-se en 2019, excepte en els supòsits de substitució a què fa referència l'article 5.6 de l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol.

 

 

Forma de presentació de la sol·licitud.

La sol·licitud així com la resta documentació exigida es presentarà de forma telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment GUC habilitat a aquest efecte i denominat "EMCORP 2019. Programes de subvencions d'iniciativa social destinat a la contractació de persones desocupades almenys de 30 anys d'edat, en col·laboració amb les corporacions locals".

En la pàgina web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, (http://www.labora.gva.es/corporacions-locals-mancomunitats-diputacions/foment-de-l-ocupacio) estarà disponible la informació sobre la present convocatòria i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

Per a això s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o certificat de representant d'entitat.

Seran inadmeses aquelles sol·licituds no presentades utilitzant el procediment GUC ací descrit.

 

Només podrà presentar-se una sol·licitud per municipi. En el cas que es presentaren diverses sol·licituds, només s'admetrà la formulada per l'ajuntament.

 

 

 

Termini de presentació de sol·licituds.

Quinze dies hàbils, comptadors des de l'endemà al de la publicació de l'extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, és a dir, des del 10 de juny fins a l'1 de juliol de 2019.

 

 

Enllaços d'interès:

 

  • Resolució de 5 de juny de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a la contractació de persones almenys de 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

    http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/07/pdf/2019_5876.pdf

 

  • Extracte de la Resolució de 5 de juny de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 les subvencions destinades a la contractació de persones almenys de 30 anys d'edat, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

    http://www.dogv.gva.es/datos/2019/06/07/pdf/2019_5895.pdf

     

  • Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el Programa d'iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, modificada per l'Ordre 10/2017, de 8 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/10/pdf/2017_3956.pdf