notícies

9-10-2019 EL MINISTERI D'HISENDA HA OBERT EL TERMINI PERQUÈ ELS AJUNTAMENTS PUGUEN ACOLLIR-SE A LA MILLORA DE LES CONDICIONS FINANCERES DELS PRÉSTECS FORMALITZATS AMB EL FONS DE FINANÇAMENT A ENTITATS LOCALS

EL MINISTERI D'HISENDA HA OBERT EL TERMINI PERQUÈ ELS AJUNTAMENTS PUGUEN ACOLLIR-SE A LA MILLORA DE LES CONDICIONS FINANCERES DELS PRÉSTECS FORMALITZATS AMB EL FONS DE FINANÇAMENT A ENTITATS LOCALS


En el marc de l'acord adoptat el passat 14 de març de 2019 per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE), i amb la finalitat de millorar les condicions financeres dels préstecs formalitzats fins al 31 de desembre de 2018 amb càrrec als compartiments del Fons de Finançament a Entitats Locals, inclosos els formalitzats amb el Fons en liquidació per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, fins al pròxim 22 d'octubre, els Ajuntaments podran sol·licitar les següents mesures:


1.- Agrupació en una operació de tots els préstecs formalitzats, modificant les condicions financeres. L'operació única que es formalitze tindrà el període d'amortització i de manca, que siguen més amplis dels aplicats a les operacions que s'agrupen, i el tipus d'interés equivalent al nou període d'amortització que resulte i que calcularà l'ICO. D'aquestes condicions es donarà informació a les Entitats Locals afectades. Se significa que és d'aplicació obligatòria, devent les entitats locals adoptar l'acord de l'òrgan competent de la corporació local i incloure en els seus respectius plans d'ajust els efectes en la càrrega financera de les operacions.


2.- Fixació de condicions financeres específiques, consistents a ampliar en deu anys el període d'amortització dels préstecs que hagen sigut agrupats, o no, i que presenten una elevada càrrega financera per als Ajuntaments. S'aplicarà a instàncies dels Ajuntaments interessats i que estiguen inclosos en la relació aprovada per Resolució de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, i requeriran modificacions dels plans d'ajust per a incloure l'ampliació del període d'amortització i els seus efectes en les magnituds financeres.


Enllaços d'interés


[09/10/2019] Fons de Finançament a Entitats Locals: Aplicació de les mesures de l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 14 de març de 2019 (mesura 3): Estan disponibles, mitjançant accés segur i protegit, les condicions financeres de l'operació de préstec que resultarà de l'agrupació de totes les operacions formalitzades fins a 31 de desembre de 2018. Aquesta mesura és de sol·licitud obligatòria i el termini per a la seua presentació conclou el dia 22 d'octubre de 2019.


• [09/10/2019] Fons de Finançament a Entitats Locals: Aplicació de les mesures de l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics de 14 de març de 2019 (mesura 4): Resolució de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, per la qual s'aprova la relació d'ajuntaments el deute dels quals amb el Fons de Finançament a Entitats Locals suposa una elevada càrrega financera, i que resulte de l'agrupació establida en la mesura 3 d'aquell Acord o que tenint un sol préstec, poden sol·licitar una ampliació addicional de 10 anys del període d'amortització. Termini de sol·licitud: fins al dia 22 d'octubre de 2019, inclòs. Consulta, mitjançant accés segur i protegit, d'ajuntaments que poden sol·licitar aquella mesura.


https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx