notícies

EL CONSELL DE MINISTRES HA APROVAT EL REIAL DECRET LLEI 27/2020, DE 4 D'AGOST, DE MESURES FINANCERES, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT, APLICABLES A LES ENTITATS LOCALS

Des d'aquest centre directiu s'informa que el Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals (BOE núm.211 de 5.08.2020), que es troba disponible en el següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf

Així mateix, s'informa que el Ministeri d'Hisenda ha publicat una nota de premsa relativa al citat Reial decret llei, disponible en el següent enllaç:

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/04-08-20%20NP%20RDL%20Entidades%20Locales.pdf