Visualització de contingut web

Antena del Programa "Conca Mediterrània" de l'Instrument de Veïnat i Associació (ENPI CBC MED)

La Generalitat, a través de la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea, va ser designada en 2008, com a estructura descentralitzada per a la gestió del Programa Europeu ENPI Conca Mediterrània.

El programa "Conca Mediterrània", forma part del nou Instrument de la Política Europea de Veïnat i Associació (IEPV-ENPI), la finalitat del qual és fomentar la cooperació transfronterera entre els països d'ambdós riberes del mediterrani amb l'objectiu principal de crear una zona de pau, estabilitat, prosperitat i bon veïnat.

Amb càrrec als fons procedents del programa Conca Mediterrània es financen projectes de cooperació transfronterera entre ambdós riberes del Mediterrani, així com estratègies nacionals que poden comprendre programes que aborden l'ajuda a un país soci o la cooperació regional i subregional entre dos o més països socis.

Els projectes finançats han de versar sobre algun d'estos temes:

  • Promoció del desenrotllament socioeconòmic i territorial, per mitjà del suport a la innovació, i la investigació.
  • Promoció del desenrotllament sostenible i l'eficiència energètica en tota la conca mediterrània.
  • Promoció de millors condicions i modalitats de circulació de persones, béns i capitals.
  • Promoció del dialogue cultural, la governança local, la mobilitat i la formació. 

L'Autoritat de Gestió del programa és la regió Autònoma de Sardenya. No obstant això, donada la complexitat del programa i el seu ampli àmbit de cobertura geogràfic, la gestió del programa compta amb dos estructures descentralitzades, cada una de les quals cobrirà un determinat àmbit geogràfic. Les dites antenes estan situades una a València, amb competència sobre el Mediterrani Occidental, i una altra en Aqaba (Jordània) amb competència sobre el Mediterrani Oriental.

L'Antena ENPI de València funciona igualment com a Oficina d'Enllaç amb el Programa Mediterrani, que finançat pels Fons Estructurals, promou la cooperació entre regions mediterrànies pertanyents a la Unió Europea.

L'Antena del Programa ENPI CBC MED a València, dependent de la Direcció General de Relacions amb la UE, es troba en el carrer Caballeros 9, 46001 Valencia, telèfon 34.9638.63633//66304,  fax.349638.63830, enpicbcmed_valencia@gva.es

Tota la Informació del Programa:

http://www.enpicbcmed.eu/