Visualització de contingut web

Legalització de documents de la Generalitat

La legalització dels documents de la Generalitat és un tràmit imprescindible perquè els mateixos produïsquen efectes en l'estranger. Llevat que existisca Conveni, Tractat o Acord internacional que eximisca de la seua legalització, la mateixa es farà d'acord amb un dels dos procediments següents depenent del país en què haja de produir efectes el document:

  • A) Postil·la de L'Haia. D'acord amb el Conveni de L'Haia, de 5 d'octubre de 1961, l'única formalitat que s'exigix per als documents que hagen de produir efectes en els Estats part del dit Conveni, és el segell de La Postil·la que col·loca el secretari de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de conformitat amb el Reial Decret 2433/1978, de 2 d'octubre.
  • B) Legalització diplomàtica pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació. En el cas de documents que hagen de produir efectes en estats no firmants del Conveni de l'Haia, previ reconeixement de la firma de l'autoritat o funcionari que ho va subscriure, pel titular de la Subsecretaria de la conselleria de què depenguen, d'acord amb el Decret 27/2011, de 18 de març, del Consell.

 

Casos especials:

  • Documents que formen part dels expedients d'Adopció internacional: La funció del reconeixement de les firmes s'atribuïx al titular de la Direcció General competent en matèria de protecció de menors, així com als titulars de les direccions territorials competents per raó de la matèria i del domicili dels sol·licitants d'adopció.
  • La legalització dels títols acadèmics i professionals la gestió de la qual correspon a la Generalitat, seran legalitzacions d'acord amb l'Ordre 85/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació.

 

Més informació: Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació